17 Résultats pour

Resmi Gazete Arama

Format pdf - Page 1/1 (Temps écoulé: 0.0151)1 T.c. Resmî Gazete - T.c. Resmi Gazete
e) Resmi kıyafet, arma, sembol ve rütbe işaretleri sökülmek sureti ile sivil kıyafete dönüş-türülerek kullanılamaz ve sivil kıyafetlerle birlikte giyilemez.2 T.c. Resmi Gazete
T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına3 Afet Ve Acİl Durum YÖnetİmİ BaŞkanliĞi İle İlgİlİ Bazi ...
10457 Kadrolar MADDE 22 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/62 md.) Kaynak yönetimi (1) MADDE 23 – (1) Kanunlarla ve afet ve acil durum yönetimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı4 TÜrkİye Cumhurİyetİ Anayasasi - Tbmm.gov.tr
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve …5 5- UyuŞturucu Maddelerİn Murakabesİ Hakkinda Kanun …
1354 Madde 5 – Uyuturucu maddelerin ithaline mahsus vesika ibraz edilmedikçe gümrüklerden bu gibi maddelerin ithaline müsaade edilmez.6 26 Nisan 2014 Sayı : 28983 Resmİ Gazete Sayfa 1 63 Ekler ...
26 Nisan 2014 – Sayı : 28983 RESMİ GAZETE Sayfa 2 / 63 EK 8: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME,7 Temmuz - Ağustos 2011 - Ismmmo
300 Temmuz - Ağustos 2011 MALİ ÇÖZÜM günlük iş arama iznini kullanmakta iken, kullanmadığı yıllık ücretli izinin kullandırılması mümkün olmamaktadır.8 Maddİ Duran Varliklar - Kgk.gov.tr
3 Türkiye Muhasebe Standardı 16 (TMS 16) Maddi Duran Varlıklar Amaç 1. Bu Standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının işletmenin maddi duran varlıklardaki yatırımını ve9 Sht Ops Talimatı - Web.shgm.gov.tr
SHT-OPS Yayım Tarihi 15/09/2017 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi 00/00/0000 Sayfa 3 / 7 c) “Genel Müdürlük”, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nü,10 ş İ ğ İş ğ ş ğ Teçhiz Edilir. Artezyen Yapan Kuyulardan ...
belirtildiği şekilde hidrojeolojik etüd raporu veya tatbik projesi hazırlanması ve tatbikinden önce bunların ilgili DSI teşkilâtına tasdik ettirilmesi mecburidir.

Recherches Associées :
Pages : 1